Mazzel
door Nelleke Noordervliet

NB: U kunt dit artikel ook downloaden (Word) of printen (rechts klikken op de tekst en print kiezen)

Mazzel

Door Nelleke Noordervliet

ISAIAH Berlin was een gelukkig mens. Hij had wat je noemt mazzel. Hij werd geboren in Riga in 1909, was joods, vluchtte in 1920 voor de dictatuur van het proletariaat met zijn ouders naar Engeland, kreeg toegang tot de beste scholen en colleges en was bevriend met grote geleerden en politici. Hij legde zich toe op de geschiedenis van ideeën en werd bekend als de belangrijkste liberale filosoof van zijn tijd. Hij verzorgde een aantal legendarische radio-lezingen. Honderdduizenden zaten aan het toestel gekluisterd terwijl hij in het tempo en met de dictie van een Engelse Martin van Amerongen een uur lang ingewikkelde filosofische kwesties besprak. Hij was gelukkig getrouwd met een gefortuneerde vrouw en bleef tot op hoge leeftijd actief. Hij stierf in 1997.
Victor Klemperer was ook joods, werd geboren in 1881 en woonde het belangrijkste deel van zijn leven in Dresden. Hij was romanist. Hij was getrouwd met een niet-joodse vrouw, die ook in de moeilijkste tijden er niet over dacht van hem te scheiden. Daardoor en door het feit dat hij zich in de Eerste Wereldoorlog als vrijwilliger had gemeld, werd hij gevrijwaard van vernietiging. Hoe het was te leven onder het nazi-regime werd door hem bijgehouden in een indrukwekkend dagboek. Hij overleefde niet alleen het Derde Rijk maar ook het verschrikkelijke bombardement op Dresden in 1945. Hij overleed in 1960 in de DDR, voordat de Muur de scheiding van de Duitslanden pijnlijk concreet maakte. Ook Klemperer had dus een soort mazzel.
Beide mannen hielden zich bezig met de denkbeelden van de Verlichting en de Romantiek, die de basis vormen van de waarden die we tot op de dag van vandaag hooghouden in de Westerse samenleving, maar hoe anders kwamen die waarden in hun parallelle levens tot uitdrukking.
Berlin werd bekend om het onderscheid dat hij maakte tussen negatieve en positieve vrijheid. Het vrijheidsbegrip van de Verlichting ging mank aan een innerlijke tegenspraak. Enerzijds eiste men de vrijheid voor de individu om te kiezen, anderzijds behoorde de individu slechts dat te kiezen wat de rede als wenselijk voorschreef.
Negatieve vrijheid noemt Berlin de vrijheid van een individu te' doen wat hij wil, mits die vrijheid geen inbreuk maakt op de vrijheid van anderen. Positieve vrijheid is de neiging voor anderen te bepalen wat hen werkelijk vrij maakt, omdat men van mening is beter te weten wat diep in de harten van mensen leeft en wat goed voor hen is dan die beperkte en misleide mensen zelf. Positieve vrijheid stuurt de negatieve vrijheid.
In een democratie staat ieder een deel van zijn individuele negatieve vrijheid af aan politici, die het mandaat gebruiken voor de ontwikkeling van positieve vrijheid. Daarin zit een gevaar. De positieve vrijheid, die zonder twijfel een emancipatoir element in zich heeft, kan makkelijk ontaarden in bevoogding en dictatuur.
Berlin was op veilige afstand betrokken bij twee extremen daarvan. Het communisme maakte zijn vrienden monddood en vervolgde zijn familie. Het nazisme roeide hen uit. Hij zag dat die uitwassen niet tegenover onze beschaving stonden, er niet de ontkenning van vormden, maar er rechtstreeks uit voortvloeiden. Hij was theoreticus maar bezat de moed van het onafhankelijke denken.
Klemperer brengt in zijn dagboeken verslag uit van de slopende werking van het nazisme op de persoonlijke vrijheid. Van dag tot dag. Stap voor stap. In kleine concrete dingen. Ontslag. Niet meer in de leeszaal mogen komen. Geen boeken meer mogen lenen. je huis te moeten verlaten. Vrienden die niet meer op bezoek durven komen. Huisarrest. Hij laat zien hoe het succes van het nazisme berust op de onzekerheid van gewone mensen over het gebruik van hun vrijheid en de consequenties van hun keuze. Voor ze het weten, kunnen ze nog maar een richting op en hebben ze alternatieve wegen afgesloten.
In 1936 ziet Klemperer de zwakte van het liberalisme van Engeland en Frankrijk dat zich geplaatst ziet tegenover twee fanatieke ideologieën het bolsjewisme en het nazisme. 'Ze moeten bij een van de twee, steun zoeken om tegenover de ander stand te kunnen houden en ze moeten zich telkens weer afvragen welke van beide het minste kwaad vertegenwoordigt.' Omdat Engeland en Frankrijk daar niet gelijk op reageren wordt de situatie voor iedereen onoverzichtelijk.
Berlin meende dat handelingen van mensen in het verleden beoordeeld kunnen worden door na te gaan in hoeverre ze redelijkerwijs in staat waren voor een alternatief te kiezen. Dat klinkt plausibel en rechtvaardige Het is al ' te makkelijk met de maatstavenq-an later te beslissen over goed en fout vroeger. En hoe uitgesproken Klemperer op zijn beurt ook is over de mogelijkheid in Duitsland in de jaren twintig en dertig tegen Hitler te kiezen, hij laat zien door dicht op de praktijk van alledag te zitten dat tussen theorie en praktijk een dichte mist hangt.
Berlin en Klemperer, theorie en praktijk. Berlin: een betoverd Ieven. Klemperer: een getekend leven. Voor een belangrijk deel worden de individuele keuzen die een mens kan maken nu eenmaal bepaald door zijn mazzel.

(Bron: de Volkskrant 24-7-2000)

[ top | artikel downloaden (Word)
reacties welkom postbus@j-accuse.nl ]